VTEM SlideshowVTEM SlideshowVTEM Slideshow
Home น้ํายาทําความสะอาด Green Cleaning
จำหน่าย น้ํายาทําความสะอาด Green Cleaning ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
PDF Print E-mail

 

เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) มีส่วนผสมสำคัญนำเข้าจากประเทศเยอรมัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิสูจน์จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศแล้วว่า สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร


ขนาดบรรจุของเบสคอน พี-เอ  มี 2 ประเภท คือ

1. ชนิดสเปรย์ มี 2 ขนาด คือ ขนาด 100 ลบ.ซม. และ ขนาด 500 ลบ.ซม. ดังนี้
2. ชนิดเติม มี 3 ขนาด คือ ขนาด 1 ลิตร  ขนาด 5 ลิตร และขนาด 10 ลิตร ดังนี้


วิธีการใช้

โดยที่เบสคอน (BESCON) เป็นชื่อการค้าของสารประกอบ AMPHOLYTE หรือสารประกอบประเภทลดแรงตึงผิวชนิด AMPHOTERIC ซึ่งแตกตัวเป็นประจุไอออน เมื่อละลายน้ำ ทำให้เกิดการตกตะกอนโปรตีนของจุลชีพที่ก่อให้เกิดโรค จึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตต่อต้านเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคประเภทแบคทีเรีย รา และไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทั้งนี้ เบสคอนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จึงปลอดภัยอย่างยิ่ง เมื่อนำ มาประยุกต์ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรครวมทั้งขจัดกลิ่น ไปพร้อม ๆ กันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การปศุสัตว์และการประมง

สำหรับการใช้เบสคอน (BESCON) นั้น มีวิธีการใช้ 2 วิธี ดังนี้ คือ

1. การฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นในพื้นที่ที่ไม่มากนัก เช่น ในห้องต่าง ๆ ในตู้เสื้อผ้า ในรถยนต์ ในเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้ BESCON สเปรย์ หรือใช้เครื่อง BIO JET พ่น ให้ทั่วบริเวณ โดยใช้ BESCON ปริมาตร 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตรต่อพื้นที่ 1 ลูกบาศก์เมตร
2. การฆ่าเชื้อในอาคารขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องพ่นแบบหมอกควัน SWINGFOG หรือ เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด FONTAN พ่น BESCON ในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ลิตร : 1,000 ลูกบาศก์เมตรอากาศ ทั้งนี้ ให้ปิดอบห้องดังกล่าวไว้ประมาณ 30 นาที

การใช้เครื่องพ่นฝอยละอองละออง ระบบไฟฟ้า ไบโอเจ็ท

1. เติมเบสคอนลงในถัง โดยใช้กรวยชนิดมีตะแกรงกรอง
2. ตรวจเช็คหัวควบคุมการไหลให้เหมาะสมกับการใช้งาน (ดูรายละเอียดในคู่มือการใช้งาน)
3. ปรับหัวพ่นไปยังทิศทางที่ต้องการพ่นเบสคอน
4. เสียบปลั๊กไฟ เปิดสวิทซ์ไปยังตำแหน่ง ON เครื่องจะทำงานทันที
5. เมื่อต้องการหยุดพ่นให้ปิดสวิทซ์ไปยังตำแหน่ง OFF

 

ขนาด 5 ลิตร

ขนาด 10 ลิตร

ขนาด 1 ลิตร

ขนาด 100 ซีซี

ขนาด 500 ซีซี